Haklarınız

İşyerinde işveren işçinin iş sağlığı ve iş güvenliğini sağlamakla yükümlü tutulmuştur. 30 İşveren, işçinin kişilik hakları arasında yer alan yaşam, ve beden bütünlüğünü işin tehlikelerine karşı konumak zorundadır.

İşverenin işçiyi gözetme borcunu yerine getirmemesi nedeni ile ortaya çıkan iş kazası ve meslek hastalıklarından özel hukuk ve ceza hukuku yönlerinden sorumluluğu söz konusu olabilir.

Yargıtay uygulamasında göre, işveren sadece mevzuatta yer alan önlemlerin alınması ile yetinemez, mevzuatta öngörülmemiş ancak bilimsel ve teknolojik gelişmelerin gerekli kıldığı diğer iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini de alması gerekiyor.

 

İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması sonucunda iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan işçiye veya bu nedenle yaşamını yitiren işçinin desteğinden yoksun kalanlara çeşitli tazminatları ödemek zorunda kalabilir.

İş kazasına veya meslek hastalığına uğrayan kişinin sigortalı olması halinde 5510 sayılı sosyal sigortalar ve gelen sağlık sigortası kanunu uyarınca kendisine gerekli sağlık yardımları yapılır.

Yine bu işçiye geçici ve sürekli iş görememezlik ödenekleri de bağlanır (Madde 18 – 19)

Ancak SGK, zarara uğrayan işçinin veya desteğinden yoksun kalanların manebi zararlarını kaşılayacak herhangi bir ödeme yapılmaz. İşçi veya destek yoksun kalan yakınları SGK tarafından karşılanmayan zararları için işverene başvurma hakkına sahiptir.

SGK, işçiye ve hak sahiplerine yaptığı ödemeleri işçiyi gözetme borcunu kusuruyla yerine getiremeyen işvereyene rüvu edebilir.

 

Bir diğer yandan, 5510 sayılı kanundan doğan haklar 5 yıl içinde zaman aşımına uğrar. Kanunun 97. maddesine göre iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hak kazanılan gelir ve aylıkların hakkın kazanıldığı tarihten itibaren beş yıl içinde istenmemesi halinde zaman aşımına uğrayacağı kurala bağlanmıştır. Buna karşılık işverenin gözetme borcuna aykırı davranışından doğan tazminat davası için 10 yıllık zaman aşımı belirlenmiştir. Buna göre, yasal süre içinde SGK’ya başvurmamış işçi tüm zararları işverenden talep edebilecektir.

 

Yargıtay, işçi veya hak sahiplerinin haklarını almak için öncelikle sosyal güvenlik kurumuna başvurmaları ve mahkemenin tazminata hükmetmeden önce bu başvurunun sonucunun beklenilmesi gerektiği görüşündedir.

 

İşverenin iş kazası nedeniyle tazmin sorumluluğunun doğması için herşeyden önce;

 

1-Bir kazananın olması,
2-bu kazananın bir iş kazası niteliğinde olması,
3-işverenin kusurlu olması,
4-iş kazası sonucunda bedensel veya ruhsal bir zararın yada ölümün ortaya çıkması,
5-ve uygun milliyet bağının bulunması gerekir.

 

İşçi, işverenin gözetme borcuna aykırı davranışı sonucunda meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle uğradığı bedensel yada ruhsal zararlarının tazminini talep edebilir. Bunun yanında işçi, koşulları varsa ayrıca manevi tazminat da isteyebilir.

 

İşverenin gözetme borcuna aykırı davranması sonucunda iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan işçinin ölümü halinde desteğinden yoksun kalanlar da tazminat talebinde bulunabilirler. Buna destekten yoksun kalma tazminatı adı verilir.